ֱ

Charles E. Schmidt College of Science

Chemistry and Biochemistry Courses for Spring 2002

Last Updated : Mon Jun 10 2002 at 01:14:43


Boca Raton Campus


Undergraduate Courses


Course Enrolled Credits Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
BCH 3033 BIOCHEMISTRY 1 4304 48 69 3.00 3.00 PS 227 M.W.F.. 1200 1250 LAUER-FIELDS
BCH 3034 BIOCHEMISTRY 2 4306 29 61 3.00 3.00 PS 227 M.W.F.. 0900 0950 LOUDA
BCH 3103 BIOCHEMISTRY LAB 4308 19 24 3.00 3.00 PS 227 .T..... 1200 1250 LOUDA PS 233 .T..... 1300 1650
CHM 2020 CHEM IN MODERN LIFE 4310 168 175 3.00 3.00 DL..... JACKSON
CHM 2032X GEN CHEM-HEALTH SCI 4312 17 24 3.00 3.00 PS 227 M.W.F.. 1400 1450 BIEBER
CHM 2032Y GEN CHEM-HLTH SCI LAB 4314 16 24 1.00 1.00 PS 204 M...... 1500 1750 BIEBER
CHM 2045X GEN CHEMISTRY 1 4316 212 248 3.00 3.00 SO 250 M.W.F.. 0900 0950 CARRAHER
CHM 2045Y GEN CHEMISTRY LAB 1 4318 18 22 1.00 1.00 PS 209 M...... 1000 1350 ZHAO 4320 15 22 1.00 1.00 PS 210 M...... 1000 1350 DE YOUNG 4322 18 22 1.00 1.00 PS 209 .T..... 0900 1250 BENNETT 4324 21 22 1.00 1.00 PS 210 .T..... 0900 1250 ZAJICKOVA 4326 20 22 1.00 1.00 PS 209 .T..... 1400 1750 NEWBERGER 4328 15 22 1.00 1.00 PS 210 .T..... 1400 1750 JUSKA 4330 18 22 1.00 1.00 PS 209 ..W.... 1000 1350 JUSKA 4332 12 22 1.00 1.00 PS 210 ..W.... 1000 1350 DE YOUNG 4334 17 22 1.00 1.00 PS 209 ...R... 0900 1250 BENNETT 4336 16 22 1.00 1.00 PS 210 ...R... 0900 1250 ZAJICKOVA 4338 22 22 1.00 1.00 PS 210 ...R... 1400 1750 NEWBERGER
CHM 2046X GENERAL CHEMISTRY 2 4340 151 214 3.00 3.00 BUS 141 M.W.F.. 0900 0950 HUCHITAL 4342 74 100 3.00 3.00 GCS 118 .T.R... 1700 1820 HUCHITAL
CHM 2046Y GEN CHEMISTRY LAB 2 4344 21 22 1.00 1.00 PS 204 M...... 1000 1250 MORA 4346 16 22 1.00 1.00 PS 209 M...... 1400 1650 CORLAY 4348 18 22 1.00 1.00 PS 209 .T..... 1830 2120 PARKER 4350 10 22 1.00 1.00 PS 204 .T..... 1830 2120 PISAREWICS 4352 19 22 1.00 1.00 PS 204 .T..... 0900 1150 CORLAY 4354 20 22 1.00 1.00 PS 204 .T..... 1300 1550 AL-GHOUL 4356 20 22 1.00 1.00 PS 204 ..W.... 1000 1250 HOSTETTER 4358 20 22 1.00 1.00 PS 204 ..W.... 1400 1650 RANZER 4360 15 22 1.00 1.00 PS 204 ...R... 1830 2120 PISAREWICS 4361 5 22 1.00 1.00 PS 209 ...R... 1830 2120 PARKER 4362 19 22 1.00 1.00 PS 204 ...R... 0900 1150 HOSTETTER 4364 20 22 1.00 1.00 PS 204 ...R... 1300 1550 AL-GHOUL 4366 20 22 1.00 1.00 PS 204 ....F.. 1000 1250 MORA 4368 HELD 1.00 1.00 PS 209 ....F.. 1000 1250 TBA 4370 HELD 1.00 1.00 PS 204 ....F.. 1400 1650 TBA
CHM 2200X INTRO TO ORGANIC CHEM 4372 HELD 3.00 3.00 PS 112 M.W.F.. 1100 1150 LEPORE
CHM 2200Y INTRO ORGANIC CHM LAB 4374 CANCELLED 1.00 1.00 PS 237 ..W.... 1400 1650 BUICK 4376 CANCELLED 1.00 1.00 PS 237 ...R... 1400 1650 BUICK
CHM 2210X ORGANIC CHEMISTRY 1 4378 157 160 3.00 3.00 BUS 141 M.W.F.. 1200 1250 PARKANYI
CHM 2210Y ORGANIC CHEM LAB 1 4380 19 22 1.00 1.00 PS 237 M...... 0800 1050 LAWRY 4382 18 22 1.00 1.00 PS 237 .T..... 1400 1650 KHORAM 4384 17 22 1.00 1.00 PS 237 ..W.... 0800 1050 ABBASI 4385 18 22 1.00 1.00 PS 237 ..W.... 1400 1650 ABBASI 4386 17 22 1.00 1.00 PS 237 ...R... 0900 1150 DOUCETTE
CHM 2211X ORGANIC CHEMISTRY 2 4388 73 150 3.00 3.00 PA 101 M.W.F.. 1200 1250 KERR
CHM 2211Y ORGANIC CHEM LAB 2 4390 17 22 1.00 1.00 PS 239 M...... 0800 1050 FERNS 4392 20 22 1.00 1.00 PS 239 .T..... 0900 1150 HE 4394 20 22 1.00 1.00 PS 239 .T..... 1400 1650 JETT 4396 CANCELLED 1.00 1.00 PS 239 ..W.... 0800 1050 TBA 4398 22 22 1.00 1.00 PS 239 ..W.... 1500 1750 HE 4400 16 22 1.00 1.00 PS 239 ...R... 0900 1150 SABIR 4402 HELD 1.00 1.00 PS 239 ...R... 1400 1650 TBA
CHM 3060 CHEMICAL LITERATURE 4404 17 20 1.00 1.00 PS 227 ...R... 1100 1150 MARI
CHM 3085 EXPLORING CHEMISTRY 4446 CANCELLED 3.00 3.00 DL..... JACKSON
CHM 3411X PHYSICAL CHEMISTRY 2 4406 12 24 3.00 3.00 PS 227 M.W.F.. 1100 1150 JACKSON
CHM 3411Y PHYSICAL CHEM LAB 2 4408 12 24 2.00 2.00 PS 233 M...... 1300 1650 HAKY
CHM 3609X INORGANIC CHEMISTRY 4410 21 40 3.00 3.00 GCS 115 M.W.F.. 0900 0950 PERUMAREDDI
CHM 3609Y INORGANIC CHEM LAB 4412 8 20 1.00 1.00 PS 240 .T..... 1300 1550 PERUMAREDDI 4414 15 20 1.00 1.00 PS 240 ..W.... 1300 1550 PERUMAREDDI
CHM 3949 COOP-CHEMISTRY 4416 1 5 1.00 3.00 TO ARR PARKANYI
CHM 4139X BIOANALYT INSTRUMENT 4418 10 16 2.00 2.00 PS 109 .T.R... 1300 1350 BYRDWELL
CHM 4139Y BIOANALYT INSTRMT LAB 4420 9 16 2.00 2.00 PS 206 .T.R... 1400 1650 BYRDWELL
CHM 4905 DIR INDEPENDENT STUDY 4424 30 15 1.00 4.00 TO ARR STAFF

Graduate Courses


Course Enrolled Credits Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
CHM 6720 KINET-ENERGT OF REACT 4430 18 30 3.00 3.00 PS 227 M.W.F.. 1100 1150 JACKSON
CHM 6730 SYNTHESIS-CHARACTZATN 4428 18 30 3.00 3.00 PS 227 M.W.F.. 1000 1050 KERR
CHM 6830 NMR SPECTROSCOPY 4426 8 30 3.00 3.00 PS 112 .T.R... 1600 1720 MARI
CHM 6830 POLYMER CHEMISTRY 4432 CANCELLED 3.00 3.00 SO 370 M.W.F.. 0900 0950 CARRAHER
CHM 6918 GRADUATE RESEARCH 4434 21 20 1.00 12.00 TO ARR STAFF 4436 13 20 1.00 12.00 TO ARR STAFF
CHM 6935 GRADUATE SEMINAR 4438 14 15 1.00 1.00 PS 227 ....F.. 1500 1620 KERR
CHM 6971 MASTERS THESIS 4440 4 25 1.00 6.00 TO ARR STAFF 4442 1 25 1.00 6.00 TO ARR STAFF
CHM 7980 DOCTORAL RESEARCH 4444 6 25 1.00 12.00 TO ARR STAFF

Return to College / Department Listing