ֱ

Military Science

Military Science Courses for Spring 2002

Last Updated : Mon Jun 10 2002 at 01:13:54


Off Campus-Dade


Undergraduate Courses


Course Enrolled Credits Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
AFR 1121 SECOND SEM AFROTC 9904 1 100 1.00 1.00 LC 194 ..W.... 1200 1250 TBA TBD ....... 1400 1550 9906 0 100 1.00 1.00 DET 155 ....F.. 1400 1450 TBA TBD ....F.. 0900 1100
AFR 2131 FOURTH SEM AFROTC 9908 2 100 1.00 1.00 MEM 215 ..W.... 1300 1350 MCDONOUGH TBD ..W.... 1400 1550 9910 0 100 1.00 1.00 TO ARR MCDONOUGH TBD ....F.. 0900 1100
AFR 3230 AIR FORCE MGMT 9912 0 100 3.00 3.00 ERC 145 .T.R... 1050 1250 CARBALLO TBD ..W.... 1400 1550 9914 0 100 3.00 3.00 TO ARR CARBALLO TBD ....F.. 0900 1100
AFR 4201 MILT PROFESSN & SOCI 9916 0 100 3.00 3.00 MM 215 .T.R... 0925 1040 TBA DET 155 ..W.... 1100 1330 9918 1 100 3.00 3.00 TO ARR TBA TBD ....F.. 0900 1100
MIS 1300 1ST YEAR BASIC ROTC 9934 0 10 2.00 2.00 FIU M...... 0930 1045 SHARON FIU LAB ...R... 1130 1345 FIU PT MT.R... 0600 0700 9935 0 10 2.00 2.00 FIU M...... 1400 1515 SHARON FIU LAB ...R... 1130 1345 FIU PT MT.R... 0600 0700 9936 0 10 2.00 2.00 FIU .T..... 0930 1045 SHARON FIU LAB ...R... 1130 1345 FIU PT MT.R... 0600 0700 9937 0 10 2.00 2.00 FIU .T..... 1400 1515 SHARON FIU LAB ...R... 1130 1345 FIU PT MT.R... 0600 0700 9938 0 10 2.00 2.00 FIU ..W.... 0930 1045 SHARON FIU LAB ...R... 1130 1345 FIU PT MT.R... 0600 0700 9939 0 10 2.00 2.00 FIU ..W.... 1400 1515 SHARON FIU LAB ...R... 1130 1345 FIU PT MT.R... 0600 0700 9940 1 10 2.00 2.00 FIU ...R... 0930 1045 SHARON FIU LAB ...R... 1130 1345 FIU PT MT.R... 0600 0700 9941 0 10 2.00 2.00 FIU ...R... 1400 1515 SHARON FIU LAB ...R... 1130 1345 FIU PT MT.R... 0600 0700
MIS 2311 2ND YEAR BASIC ROTC 9942 1 10 2.00 2.00 FIU .T.R... 0930 1045 MERKEL FIU LAB ...R... 1130 1345 FIU PT MT.R... 0600 0700 9943 0 10 2.00 2.00 FIU .T.R... 1400 1515 MERKEL FIU LAB ...R... 1130 1345 FIU PT MT.R... 0600 0700
MIS 3423 MLTRY LDRSHP & MOTIV 9944 1 10 3.00 3.00 FIU .T.R... 0930 1045 MOUNT FIU LAB ...R... 1130 1345 FIU PT MT.R... 0600 0700 9945 0 10 3.00 3.00 FIU .T.R... 1400 1515 MOUNT FIU LAB ...R... 1130 1345 FIU PT MT.R... 0600 0700
MIS 4410 ADV MILITARY SCI 9946 1 10 3.00 3.00 FIU .T.R... 0930 1045 ASCORBE FIU LAB ...R... 1130 1345 FIU PT MT.R... 0600 0700 9947 0 10 3.00 3.00 FIU .T.R... 1400 1515 ASCORBE FIU LAB ...R... 1130 1345 FIU PT MT.R... 0600 0700

Return to College / Department Listing