ֱ

College of Liberal Arts - Davie

Division of Biological Sciences/Liberal Arts Courses for Spring 2002

Last Updated : Mon Jun 10 2002 at 01:12:35


FAU Broward Campus - Davie


Undergraduate Courses


Course Enrolled Credits Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
BCH 3034 BIOCHEMISTRY 2 6718 30 40 3.00 3.00 ES 120 M...... 1910 2200 CAMPBELL
BCH 3103 BIOCHEMISTRY LAB 6720 13 16 3.00 3.00 ES 305 .T.R... 0900 1150 BALDWIN 6722 12 16 3.00 3.00 ES 305 M.W.... 1400 1650 LAMUNYON
BOT 3223X VASCULAR PLANT 6642 15 20 2.00 2.00 ES 315 ...R... 1600 1750 FRAZIER FIEL D M...... 1300 1800
BOT 3223Y VASCULAR PLANT LAB 6644 15 16 2.00 2.00 ES 317 ...R... 1800 2150 FRAZIER
BSC 4403 BIOTECHNOLOGY LAB 1 6646 13 16 2.00 2.00 ES 302 .T.R... 1800 1950 COFFMAN
BSC 4405 BIOTECHNOLOGY LAB 2 6640 10 16 2.00 2.00 ES 317 .....S. 1300 1650 COFFMAN 6648 17 16 2.00 2.00 ES 317 ...R... 1400 1750 STEELE
BSC 4905 DIR INDEPENDENT STUDY 6649 13 20 1.00 3.00 FIEL D ....F.. 1300 1800 FRAZIER ES 317 .T..... 1400 1800 6650 8 16 1.00 3.00 ES 309 MTWRFSX 0900 1700 BALDWIN ES 310 MTWRFSX 0900 1700 ES 305 MTWRFSX 0900 1700 6651 3 20 1.00 3.00 TO ARR ESIOBU 6652 10 20 1.00 3.00 TO ARR KUMI-DIAKA 6653 2 20 1.00 3.00 TO ARR LAMUNYON 6654 5 20 1.00 3.00 TO ARR LYONS 6655 0 20 1.00 3.00 TO ARR VOLIN
BSC 4917 HONORS THESIS RES 1 6657 0 20 3.00 3.00 TO ARR BALDWIN 6658 0 20 3.00 3.00 TO ARR ESIOBU 6659 4 20 3.00 3.00 TO ARR KUMI-DIAKA 6660 0 20 3.00 3.00 TO ARR LAMUNYON 6661 1 20 3.00 3.00 TO ARR LYONS 6662 1 20 3.00 3.00 TO ARR VOLIN
BSC 4930 HUM ANAT & PHYSIOL 2 6664 17 35 3.00 3.00 ES 121 .T.R... 1100 1220 LYONS
BSC 4930 HUM ANAT&PHYSI LAB 2 6666 13 16 1.00 1.00 ES 315 ...R... 1300 1450 LYONS
BSC 4930 MARINE MAM BIO BEHAV 6668 10 24 3.00 3.00 ES 103 ....F.. 1000 1550 GERSTEIN
CHS 3410 FOOD AND NUTRITION 6724 CANCELLED 3.00 3.00 LA ...R... 0900 1150 POIRIER
MAS 3203 INTRO NUMBER THEORY 6730 CANCELLED 3.00 3.00 ES 104 M.W.... 1730 1850 ROSS
MCB 3023 GEN MICROBIOLOGY LAB 6685 14 16 1.00 1.00 ES 302 .T..... 1300 1550 ESIOBU
MCB 3023 GENERAL MICROBIOLOGY 6684 15 45 3.00 3.00 ES 106 M...... 1000 1250 ESIOBU
MCB 4603 MICROBIAL ECOLOGY 6686 17 40 3.00 3.00 ES 108 ....F.. 1810 2100 PANAVELIL
MHF 3404 HISTORY OF MATHMATICS 6732 CANCELLED 3.00 3.00 LA .T..... 1910 2200 ROSS
PCB 3063 GENETICS 6688 45 50 4.00 4.00 ES 120 M.W.... 1600 1750 LAMUNYON
PCB 4043 PRIN OF ECOLOGY 6690 39 43 3.00 3.00 ES 120 .T.R... 1100 1220 FRAZIER
PCB 4674 EVOLUTION 6692 53 60 3.00 3.00 ES 120 ..W.... 1910 2200 FRAZIER
PCB 4723 COMP ANIMAL PHYS LAB 6696 16 16 1.00 1.00 ES 315 ...R... 1830 2020 STEELE 6698 16 16 1.00 1.00 ES 315 ....F.. 1830 2020 STEELE
PCB 4723 COMP ANIMAL PHYSIOLGY 6694 41 45 3.00 3.00 BC9 227 .T..... 1910 2200 STEELE
PCB 4930 BIO-SPERM COMPETITION 6702 16 30 3.00 3.00 ES 106 ...R... 1300 1550 LAMUNYON
PHI 3640 ENVIRONMENTAL ETHICS 6734 CANCELLED 3.00 3.00 LA ..W.... 0900 1150 KRAUSE
ZOO 4690 COMP VERT MORPH LAB 6706 17 16 2.00 2.00 ES 315 M.W.... 1030 1220 KUMI-DIAKA
ZOO 4690 COMP VERTEBRATE MORPH 6704 19 20 3.00 3.00 ES 315 M.W.... 0900 1020 KUMI-DIAKA

Graduate Courses


Course Enrolled Credits Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
BSC 5933 ADV CARDIOVASCU PHYSI 6674 7 15 3.00 3.00 ES 106 .T..... 1500 1750 LYONS
BSC 6905 DIR INDEPENDENT STUDY 6675 0 20 1.00 3.00 TO ARR LAMUNYON 6676 0 20 1.00 3.00 TO ARR BALDWIN 6677 1 20 1.00 3.00 TO ARR ESIOBU 6678 3 20 1.00 3.00 TO ARR VOLIN 6679 2 10 1.00 3.00 TO ARR KUMI-DIAKA
BSC 6936 ENVIRN SCIENCE SEM 6680 10 20 2.00 2.00 ES 317 ..W.... 1600 1750 VOLIN
BSC 6971 MASTERS THESIS 6681 3 20 1.00 6.00 TO ARR BALDWIN 6682 1 20 1.00 6.00 TO ARR ESIOBU 6683 6 20 1.00 6.00 TO ARR VOLIN 6687 2 20 1.00 6.00 TO ARR LAMUNYON 6708 0 20 1.00 6.00 TO ARR LAMUNYON 6787 2 10 1.00 6.00 TO ARR KUMI-DIAKA
PCB 6046 ADV ECOLOGY 6700 CANCELLED 3.00 3.00 LA .T..... 0900 1150 VOLIN

Return to College / Department Listing