ֱ

Harriet L. Wilkes Honors College(Honors ֱ only)

Chemistry Courses for Spring 2002

Last Updated : Mon Jun 10 2002 at 01:12:09


John D. MacArthur Campus - Jupiter


Undergraduate Courses


Course Enrolled Credits Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
CHM 1025 H CONTEM CHEM ISSUES 9063 24 16 3.00 3.00 TO ARR HOPKINS 9076 29 24 3.00 3.00 MAC 204 M.W.... 0930 1050 HOPKINS
CHM 2046 H GEN CHEM 2 LAB 9067 17 24 1.00 1.00 MHC 139 M...... 1530 1820 ELLIOTT 9068 7 24 1.00 1.00 MHC 139 .T..... 1530 1820 ELLIOTT
CHM 2046 H GEN CHEMISTRY 2 9072 23 47 3.00 3.00 MAC 122 M.W.... 1100 1220 BURDGE
CHM 2211 H ORGANIC CHEM II 9064 20 30 3.00 3.00 MAC 206 .T.R... 1100 1220 MCNULTY
CHM 2211 H ORGANIC CHEM II LAB 9069 19 24 1.00 1.00 MHC 139 ..W.... 1530 1820 MCNULTY
CHM 3400 H INTRO TO PHYSCL CHM 9077 5 16 3.00 3.00 MHC 115 M.W.... 1400 1520 HOPKINS
CHM 4933 H INSTR ANALYSIS 9074 2 16 2.00 2.00 MHC 115 M.W.... 1230 1320 BURDGE
CHM 4933 H INSTR ANALYSIS LAB 9075 2 16 1.00 1.00 MHC 137 M...... 1800 2050 BURDGE

Return to College / Department Listing