ֱ

Dorothy F. Schmidt College of Arts and Letters

Languages and Linguistics Courses for Spring 2002

Last Updated : Mon Jun 10 2002 at 01:03:34


Boca Raton Campus


Undergraduate Courses


Course Enrolled Credits Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
FOL 3880 RESEARCH BIBLIO MTHDS 0852 11 20 3.00 3.00 FLH 419 ...R... 0930 1220 MUNSON
FRE 1120 BEG FRE LANG & CULT 1 0854 21 22 4.00 4.00 AL 342 M.W.... 1000 1150 FRIEDMAN 0856 23 22 4.00 4.00 GCS 107 M.W.... 1400 1550 HOKENSON 0858 CANCELLED 4.00 4.00 AH 204 .T.R... 1800 1950 TBA 0860 21 22 4.00 4.00 GCS 107 .T.R... 1000 1150 FOIS-ASSUIED 0862 19 22 4.00 4.00 AL 344 .T.R... 1200 1350 SHAKTINI 0864 18 22 4.00 4.00 GCS 107 M.W.... 1600 1750 SHAKTINI
FRE 1121 BEG FRE LANG & CULT 2 0868 18 22 4.00 4.00 AH 204 .T.R... 1600 1750 PHILOME 0870 23 22 4.00 4.00 AH 205 .T.R... 1200 1350 FRIEDMAN 0872 19 22 4.00 4.00 GCS 108 .T.R... 1000 1150 ALAOUI 0874 CANCELLED 4.00 4.00 GCS 108 .T.R... 0800 0950 TBA 0876 21 22 4.00 4.00 AH 205 M.W.... 1000 1150 REESE 0878 18 22 4.00 4.00 AL 344 M.W.... 1400 1550 FRIEDMAN
FRE 2203 INTERMEDIATE FRENCH I 0880 16 22 4.00 4.00 AL 348 M...... 1400 1550 FELDMAN AL 345 ..W.... 1400 1550 0882 CANCELLED 4.00 4.00 AL 348 .T..... 1600 1750 TBA AL 345 ...R... 1600 1750
FRE 2204 INTERMEDIATE FRENCH 2 0884 11 22 4.00 4.00 AL 345 M...... 1400 1550 DRAI AL 348 ..W.... 1400 1550
FRE 3400 ADV FRE LANG & CULT 1 0886 13 22 4.00 4.00 AL 345 .T..... 1600 1750 REESE AL 348 ...R... 1600 1750
FRE 3442 ADV COMMERCIAL FRENCH 0888 CANCELLED 3.00 3.00 GCS 208 .T.R... 1730 1850 KOLSTAD
FRE 3500 FR CULTURE & SOCIETY 0890 22 25 3.00 3.00 AL 242 M.W.... 1400 1520 REESE
FRE 4930 L'ESPRIT ET L'HUMOUR 0892 13 20 3.00 3.00 AH 205 .T.R... 1000 1120 REESE
FRW 3100 LIT&CIV:MID AGE & REN 0894 21 25 3.00 3.00 FLH 426 .T.R... 1600 1720 MUNSON
FRW 4905 DIR INDEPENDENT STUDY 0895 0 10 1.00 3.00 TO ARR STAFF
FRW 4930 EXISTENLISM 0896 5 18 3.00 3.00 AH 108 M.W.... 1400 1520 SHAKTINI
GER 1120 BEG GER LANG & CULT 1 0898 11 22 4.00 4.00 GCS 110 M.W.... 1400 1550 AUGUSTYN 0900 17 22 4.00 4.00 GCS 110 .T.R... 1200 1350 AUGUSTYN
GER 1121 BEG GER LANG & CULT 2 0902 16 22 4.00 4.00 AH 204 .T.R... 0900 1050 WEISER 0904 15 22 4.00 4.00 FLH 313 M.W.... 1400 1550 WEISER
GER 2203 INTERMEDIATE GERMAN 0907 5 22 4.00 4.00 AL 348 .T..... 1000 1150 AUGUSTYN AL 345 ...R... 1000 1150
GER 2204 INTERMEDIATE GERMAN 2 0906 CANCELLED 4.00 4.00 AL 348 .T..... 1000 1150 AUGUSTYN AL 345 ...R... 1000 1150
GER 3440 COMMERCIAL GERMAN 0908 CANCELLED 3.00 3.00 AC 116 M.W.... 1200 1320 TBA
GEW 3100 GER CIV&LIT 1750-1890 0910 7 12 3.00 3.00 AH 116 .T.R... 1400 1520 WEISER
GEW 4905 DIR INDEPENDENT STUDY 0911 2 10 1.00 3.00 GCS 205 .T.R... 1300 1500 AUGUSTYN GCS 213 ....F.. 1000 1200
GRE 1121 CLASS GRK LAN&CULT 2 0912 5 15 4.00 4.00 AH 205 .T.R... 1700 1850 BENHAM
ITA 1121 BEG ITA LANG & CULT 2 0914 10 22 4.00 4.00 AL 343 M.W.... 1400 1550 TAMBURRI 0916 15 22 4.00 4.00 AL 344 .T.R... 1000 1150 PAPARELLA 0918 11 22 4.00 4.00 AL 344 M.W.... 1800 1950 TAMBURRI
ITA 2204 INT ITAL LANG&CULT II 0920 7 22 4.00 4.00 FLH 110 .T.R... 1400 1550 SERRA
ITT 2500 ITALIAN CULT & SOC 0922 CANCELLED 3.00 3.00 AL 342 .T.R... 1730 1850 TAMBURRI
ITT 4440 DANTE: COMMEDIA TRANS 0926 9 15 3.00 3.00 AH 205 M.W.... 1600 1850 MUSA
ITW 3101 ITA LIT&CIV 1700-PRES 0924 5 15 3.00 3.00 AL 342 .T.R... 1730 1850 PETTENER
ITW 4905 DIR INDEPENDENT STUDY 0925 1 10 1.00 3.00 AH 118C .T.R... 1400 1600 TAMBURRI
JPN 1121 BEG JPN LANG & CULT 2 0928 12 22 4.00 4.00 AH 204 M.W.... 1700 1850 UO
JPN 2204 INTERMEDIATE JPNESE 2 0930 CANCELLED 4.00 4.00 GCS 111 .T..... 1700 1850 UO GCS 205 ...R... 1700 1850
LIN 3010 INTRO TO LINGUISTICS 0932 28 61 3.00 3.00 FLH 425 M.W.... 1000 1120 DUBRAVAC
LIN 4905 DIR INDEPENDENT STUDY 0934 8 10 1.00 3.00 AH 116 .T..... 1730 2020 DUBRAVAC 0936 0 10 1.00 3.00 TO ARR AUGUSTYN 0938 1 10 1.00 3.00 AL 342 M...... 1730 2020 TRAMMELL 0940 2 10 1.00 3.00 GCS 208 ..W.... 1900 2200 TRAMMELL
SPN 1120 BEG SPN LANG & CULT 1 0942 23 26 4.00 4.00 GCS 117 ..W.F.. 1000 1150 ALPREN 0944 21 26 4.00 4.00 GCS 107 .T.R... 1800 1950 CORDARO 0946 21 26 4.00 4.00 FLH 304 .T.R... 1600 1750 PENA-RODRIGUEZ 0948 24 26 4.00 4.00 AL 344 .T..... 1400 1550 GREENSTEIN GCS 205 ...R... 1400 1550 0950 25 26 4.00 4.00 GCS 116 .T.R... 1200 1350 ALPREN 0952 CANCELLED 4.00 4.00 FLH 314 .T.R... 1200 1350 TBA 0954 26 26 4.00 4.00 AL 345 .T.R... 0800 0950 SANCHEZ 0956 CANCELLED 4.00 4.00 AL 344 .T..... 0800 0950 TBA AL 348 ...R... 0800 0950 0958 22 24 4.00 4.00 AL 345 M.W.... 1800 1950 NADLER 0960 23 26 4.00 4.00 GCS 103 M.W.... 1600 1750 BALLESTER 0962 CANCELLED 4.00 4.00 GCS 208 M.W.... 1600 1750 TBA 0964 24 26 4.00 4.00 FLH 314 M.W.... 1400 1550 ALPREN 0966 CANCELLED 4.00 4.00 FLH 313 M.W.... 1400 1550 TBA 0968 CANCELLED 4.00 4.00 GCS 115 M.W.... 1200 1350 TBA 0970 22 26 4.00 4.00 GCS 110 M.W.... 1200 1350 GREENSTEIN 0972 22 24 4.00 4.00 FLH 427 M.W.... 1200 1350 SANCHEZ 0974 CANCELLED 4.00 4.00 GCS 103 M.W.... 0800 0950 TBA 0976 CANCELLED 4.00 4.00 AL 342 M.W.... 0800 0950 TBA
SPN 1121 BEG SPN LANG & CULT 2 0978 17 24 4.00 4.00 AL 343 .T.R... 1700 1850 UGALDE 0980 24 26 4.00 4.00 GCS 103 ..W.F.. 1000 1150 GOMEZ 0982 CANCELLED 4.00 4.00 AL 348 ..W.... 1000 1150 TBA 0984 17 24 4.00 4.00 AL 348 .T..... 1800 1950 FERNANDEZ AL 345 ...R... 1800 1950 0986 21 26 4.00 4.00 FLH 313 .T.R... 1600 1750 FERNANDEZ 0988 CANCELLED 4.00 4.00 GCS 109 .T.R... 1530 1720 TBA 0990 19 24 4.00 4.00 AL 348 .T..... 1400 1550 SCHONANDER AL 344 ...R... 1400 1550 0992 21 24 4.00 4.00 FLH 315 .T.R... 1200 1350 HEERDEGEN 0994 CANCELLED 4.00 4.00 ED 115 .T.R... 1200 1350 TBA 0996 CANCELLED 4.00 4.00 AL 348 .T..... 0800 0950 TBA GCS 107 ...R... 0800 0950 0998 21 26 4.00 4.00 AH 205 .T.R... 0800 0950 HEERDEGEN 1000 22 26 4.00 4.00 AL 343 M.W.... 1800 1950 RENDON 1002 19 24 4.00 4.00 GCS 111 M.W.... 1600 1750 RENDON 1004 CANCELLED 4.00 4.00 GCS 107 M.W.... 1600 1750 TBA 1006 22 26 4.00 4.00 GCS 115 M.W.... 1400 1550 CANIVELL 1008 19 26 4.00 4.00 GCS 109 M.W.... 1400 1550 BALLESTER 1010 21 26 4.00 4.00 AL 344 ..W.... 1200 1350 GOMEZ AL 348 M...... 1200 1350 1012 CANCELLED 4.00 4.00 GCS 110 M.W.... 1200 1350 TBA 1014 9 24 4.00 4.00 AL 344 .T..... 1910 2100 ADRIAZOLA AL 348 .....S. 1000 1150 1016 17 26 4.00 4.00 GCS 208 .T.R... 1200 1350 GAMBOA 1018 CANCELLED 4.00 4.00 AC 117 M...... 0800 0950 TBA AL 348 ..W.... 0800 0950 1020 16 26 4.00 4.00 AL 342 M.W.... 0800 0950 PALOMINO 1022 18 26 4.00 4.00 FLH 110 M.W.... 1000 1150 PALOMINO 1024 CANCELLED 4.00 4.00 GCS 103 ..W.F.. 1200 1350 TBA
SPN 2203 INTERMEDIATE SPANISH1 1026 22 24 4.00 4.00 AL 345 .T..... 1200 1350 PALOMINO AL 345 ...R... 1200 1350 1030 14 24 4.00 4.00 GCS 110 .T.R... 1400 1550 ALPREN 1032 CANCELLED 4.00 4.00 AL 348 M...... 1600 1750 TBA AL 345 ..W.... 1600 1750
SPN 2204 INTERMEDIATE SPANISH2 1034 18 24 4.00 4.00 AL 345 .T..... 1000 1150 GREENSTEIN AL 348 ...R... 1000 1150 1036 12 24 4.00 4.00 AL 345 M...... 1600 1750 GREENSTEIN AL 348 ..W.... 1600 1750
SPN 2342 SPANISH-BILINGUIALS 1 1038 CANCELLED 3.00 3.00 AC 118 .T.R... 1200 1350 ALPREN
SPN 3343 SPANISH-BILINGUALS 2 1040 11 24 3.00 3.00 GCS 117 .T.R... 1200 1350 MENDOZA
SPN 3400 ADV SPN LANG & CULT 1 1042 19 24 4.00 4.00 AL 343 M.W.... 1600 1750 ALPREN
SPN 3401 ADV SPN LANG & CULT 2 1044 21 24 4.00 4.00 GCS 107 .T.R... 1200 1350 RIZK
SPN 3441 COMMERCIAL SPANISH 2 1046 23 24 3.00 3.00 AL 344 .T.R... 1730 1850 PALOMINO
SPN 4850 STRUCTURE MODERN SPAN 1048 23 20 3.00 3.00 GCS 108 .T.R... 1730 1850 MENDOZA
SPT 2520 HISPANIC CULTURE 1052 13 24 3.00 3.00 AL 342 M.W.... 1600 1720 MARTINEZ
SPT 4800 SPANISH TRANSLATION 1054 14 15 3.00 3.00 GCS 110 M...... 1600 1850 RIZK
SPW 3030 INTRO TO HISPANIC LIT 1056 25 20 3.00 3.00 FLH 110 M.W.... 1400 1520 HORSWELL
SPW 3101 SPANISH LIT 18TH-20TH 1058 12 20 3.00 3.00 AH 205 .T..... 1400 1520 GAMBOA AL 348 ...R... 1400 1520
SPW 3132 LAT AM LIT MOD TO PRE 1060 15 24 3.00 3.00 AL 344 .T.R... 1600 1720 RIZK
SPW 4905 DIR INDEPENDENT STUDY 1091 1 1 1.00 3.00 TO ARR TBA 1093 1 1 1.00 3.00 TO ARR STAFF
TSL 4251 APPLIED LING & TESOL 1094 12 35 3.00 3.00 GCS 117 M...... 1910 2200 TRAMMELL

Graduate Courses


Course Enrolled Credits Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
FRE 5060 READING FOR RESEARCH 1064 2 15 3.00 3.00 AH 116 .T.R... 1600 1720 FRIEDMAN
FRE 6835 HIST & DIALECT OF FRE 1066 7 15 3.00 3.00 AH 116 ...R... 1730 2020 DUBRAVAC
FRE 6971 MASTERS THESIS 1068 2 10 1.00 6.00 TO ARR STAFF
FRW 6485 20TH C FRENCH FICTION 1072 10 12 3.00 3.00 AH 116 .T..... 1730 2020 HOKENSON
ITW 6908 DIR INDEPEND STUDY 1074 1 5 3.00 3.00 AH 118C .T.R... 1600 1800 TAMBURRI 1075 1 10 3.00 3.00 AH 118C M.W.... 1600 1800 TAMBURRI
LIN 5745 LINGUISTICS & READING 1076 0 15 3.00 3.00 AL 342 M...... 1730 2020 TRAMMELL
LIN 6385 MORPHOLOGY & SYNTAX 1078 2 12 3.00 3.00 GCS 208 ..W.... 1910 2200 TRAMMELL
LIN 6908 DIR INDEPENDENT STUDY 1080 1 25 1.00 3.00 TO ARR STAFF
LIN 6971 MASTERS THESIS 0664 1 20 1.00 6.00 TO ARR STAFF 1084 2 20 1.00 6.00 TO ARR TRAMMELL
LIT 6934 ANTIGONES:INDIV&STATE 1096 9 15 3.00 3.00 AH 116 ..W.... 1730 2020 HOKENSON
LIT 6971 MASTERS THESIS 0941 2 10 1.00 6.00 TO ARR HOKENSON
SPN 6971 MASTERS THESIS 1086 1 15 1.00 6.00 TO ARR STAFF
SPW 5427 SPAN GOLDEN AGE LIT 1062 5 25 3.00 3.00 AH 205 ...R... 1900 2150 GAMBOA
SPW 6306 20TH C LAT-AMER THEAT 1092 7 12 3.00 3.00 AH 104 M...... 1900 2150 RIZK
SPW 6908 DIR INDEPENDENT STUDY 1063 0 10 1.00 3.00 TO ARR MENDOZA 1088 1 10 1.00 3.00 TO ARR STAFF 1090 0 10 1.00 3.00 TO ARR STAFF

Study Abroad


Undergraduate Courses


Course Enrolled Credits Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
FOL 2952 FORGN LANG STUDY ABRD 9714 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE 9716 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE 9718 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE
FOL 4957 FORGN LANG STUDY ABRD 9720 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE 9722 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE 9724 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE
FRE 2952 FRE LAN & CUL STU ABR 9692 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE
FRE 4957 FRE LG & CULT STD ABR 9694 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE 9696 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE 9698 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE
FRW 4957 FR LIT STUDY ABROAD 9700 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE
GER 2952 GERMAN STUDY ABROAD 9702 1 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE 9704 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE 9706 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE
GER 4957 GERMAN STUDY ABROAD 9708 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE
GEW 4957 GER CULTR STUDY ABRD 9710 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE 9712 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE
IDS 4957 TEMPORARY STUDY ABRD 9746 0 10 1.00 15.00 TO ARR STRONGE
JPN 2952 JPN LANG&CULT STY ABR 9764 1 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE 9766 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE
JPN 4957 JPN LAN&CUL STDY ABRD 9768 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE 9770 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE
JPT 3956 JPN CULT STUDY ABROAD 9772 1 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE
JPW 4957 JPN LIT STUDY ABROAD 9774 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE
SPN 2952 SPANISH STUDY ABROAD 9726 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE 9728 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE 9730 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE
SPN 3952 SPN CULTUR:STUDY ABRD 9732 1 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE
SPN 4957 SPANISH STUDY ABROAD 9734 1 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE 9736 1 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE 9738 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE 9740 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE
SPW 4957 SPAN CULTR STUDY ABRD 9742 1 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE 9744 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE

Off Campus - Other


Graduate Courses


Course Enrolled Credits Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
SPN 5446 SPANISH-BUSINESS 2 7110 8 30 2.00 2.00 SPAI N TO ARR CEDILLO
SPN 5447 SPANISH-BUSINESS 3 7112 8 30 2.00 2.00 SPAI N TO ARR CEDILLO

Return to College / Department Listing